ผู้บริหาร

นางสุมนต์ นวลตาล
ครู คศ.3
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลประชากรวัยเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลศิษย์เก่า
ข้อมูลงบประมาณ
ผลงานวิชาการ
Best Practice
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูล ICT
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ
ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2012
ปรับปรุง 23/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 46549
Page Views 52135
Best Practice
Best Practice สถานศึกษา
1.  ชื่อ  Best  Practice   :  ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
2. ประเภท   Best  Practice   :  โรงเรียนคุณภาพ  : ผู้บริหารโรงเรียน  (Quality  School)
3. ชื่อเจ้าของผลงาน   นายพีรยุทธ  น้อยกรม    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำครั่ง
     โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง    อำเภอหล่มเก่า   จังหวัดเพชรบูรณ์
4.  ความจำเป็นที่จัด   Best  Practice
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ จำเป็นต้องปรับวิธีการและเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและหลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เพราะกิจกรรมฝึกทักษะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและมีโอกาสได้ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งด้วยตัวเอง โดยครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ   เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง   การเรียนรู้ด้วยตนเอง   การเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้จากธรรมชาติ  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การเรียนรู้บูรณาการ  และการเรียนรู้คู่คุณธรรม   ผู้บริหารและคณะครูมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เต็มศักยภาพ โดยจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งในสถานศึกษาและในท้องถิ่น สังคม ชุมชนตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม หรือสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจความสนใจ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนและปรับประยุกต์สู่ชีวิตจริง และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในด้านการพัฒนาตน การพัฒนาการทำงาน การพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาตนเองของนักเรียนต่อไป

5.  วัตถุประสงค์  Best  Practice
1. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การฝึกปฏิบัติจริง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจความสนใจของตนเอง
3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนและปรับประยุกต์สู่ชีวิตจริง 
4. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในด้านการพัฒนาตน การพัฒนาการทำงาน การพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม 
6.   วิธีการดำเนินงานของ   Best  Practice
 ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้
    6.1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
     6.2  ปรึกษาหารือกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา
    6.3 จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา  โดยมี  2  โครงการย่อย  ดังนี้
          6.3.1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด
          6.3.2 กิจกรรมฝึกทักษะสู่อาชีพ

7.   ผลของ Best  Practice ที่เกิดขึ้น
1. การให้นักเรียนได้เข้าค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด ทำให้นักเรียนได้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงผลร้ายของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ได้เรียนรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกวิธี
2. การให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพด้วยตนเอง  ทำให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพของตนเองในอนาคตได้

Best Practice ครูสมศักดิ์ นวลตาล

1.  ชื่อ Best Practice :        เอกสารประกอบการเรียน  ชุด อาหารท้องถิ่น

2.  ประเภท   Best  Practice  :  ห้องเรียนคุณภาพ  ครู (Quality  Classloom)

3.  ชื่อเจ้าของผลงาน    นายสมศักดิ์   นวลตาล    ครูชำนาญการพิเศษ   

     โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง     อำเภอหล่มเก่า      จังหวัดเพชรบูรณ์     

4. ความจำเป็นที่จัด   Best  Practice

                รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ฉบับนี้  เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรายงานให้ทราบถึงการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  โดยผู้รายงานมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ทั้งด้านวิชาการ  วิชางาน  และวิชาชีวิต  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  ทำงานเป็น  รักการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีความสามารถในการจัดการ  อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

5.  วัตถุประสงค์   Best  Practice

                1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยเทียบกับเกณฑ์  80/80

                2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

                3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

              กลุ่มเป้าหมายในการนำ Best  Practice ไปใช้

                กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต โดยการเลือกแบบเจาะจง  จำนวน   9  คน

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

                1.  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 12 เรื่อง  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  คือ

                                1.1  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 1  การเลือกซื้ออาหาร

                                1.2  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 2  มารยาทในการรับประทานอาหาร

                                1.3  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 3  ลาบไก่บ้าน

                                1.4  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 4  ซั้วไก่บ้าน

                                1.5  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 5  แกงหัวปลี

                                1.6  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 6  แกงเห็ดโคน

                                1.7  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 7  แกงหน่อไม้

                                1.8  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 8  ต้มส้มปลาช่อน

                                1.9  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 9  ยำผักกูด

                                1.10  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 10  ผัดน้ำพริกมะเขือหมูสับ

                                1.11  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 11  แกงอ่อมรกวัว

                                1.12  เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องที่ 12  น้ำพริกหน่อไม้ดอง             

                2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบทดสอบที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน  30  ข้อ  สำหรับใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในเอกสารประกอบการเรียน จำนวน  12  เรื่อง  เรื่องละ    10  ข้อ 

                3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  จำนวน 10 ข้อ  ใช้ในการประเมินหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนทั้ง  12  เรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

6.  วิธีการดำเนินงานของ  Best  Practice

ในการดำเนินการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ผู้รายงานดำเนินตามขั้นตอน  ดังนี้

                1.  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  ในเอกสารประกอบการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   จำนวน  30  ข้อ  ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง  และบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน

                2.  ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ให้นักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียน  เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้  จำนวน 12 เรื่อง  โดยให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารประกอบการเรียน  ซึ่งนักเรียนจะต้องทำการทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบหลังเรียนทั้ง  12  เรื่อง   เรื่องละ  10  ข้อ  และมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นคะแนนระหว่างเรียนไว้ด้วย   ซึ่งเรียนสัปดาห์ละ  2 ชั่วโมง  รวม  24 ชั่วโมง

                3.  ภายหลังที่นักเรียนได้ใช้เอกสารประกอบการเรียนแต่ละเรื่องครบ  12  เรื่องแล้ว  ผู้รายงานได้นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   จำนวน  30  ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  และบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน

                4.  นำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว)  ชุด  อาหารท้องถิ่น  ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  และบันทึกผลคะแนนความพึงพอใจจนครบทั้ง 12 เรื่อง

 

7.   ผลของ  Best  Practice ที่เกิดขึ้น

                    1.  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน 

                    2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น

                    3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

                    4.  นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  ทำให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของเอกสารประกอบการเรียนที่ตั้งไว้  

>>